بلاگ آموزشی

دسته بندی مطالب

جدیدترین مطالب

حسابداری بخش عمومی

عنوان استاندارد شماره استاندارد دانلود
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – عناصر صورتهای مالی دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – واحد گزارشگر دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – اهداف گزارشگری مالی دانلود فایل
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۱: نحوه ارائه صورتهای مالی ۱ دانلود فایل
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره۲: نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ۲ دانلود فایل
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره۳: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات) ۳ دانلود فایل
درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای ۴ دانلود فایل
داراييهای ثابت مشهود ۵ دانلود فایل
موجودیها ۶ دانلود فایل
داراييهای نامشهود ۷ دانلود فایل
ذخاير، بدهيهای احتمالی و داراييهای احتمالی ۸ دانلود فایل
حسابداری مخارج تامین مالی ۹ دانلود فایل
رويه‌های حسابداری، تغيير در برآوردهای حسابداری و اشتباهات ۱۰ دانلود فایل
افشای اطلاعات اشخاص وابسته ۱۱ دانلود فایل
مزایای بازنشستگی کارکنان ۱۲ دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.