حسابرسی
هدف حسابرس، افزایش میزان اطمینان استفاده کنندگان به صورتهای مالی است

این هدف با اظهار نظر حسابرس نسبت به اینکه آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت، طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر، تامین می شود. انجام حسابرسی طبق استاندادرهای حسابرسی و رعایت الزامات آیین رفتار حرفه ای مبنای لازم را برای اظهار نظر حسابرس فراهم می کند.

استاندادرهای حسابرسی به عنوان مبنایی برای اظهار نظر حسابرس، وی را ملزم می کند نسبت به عاری بودن صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه اطمینان معقول کسب کند. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است. اطمینان معقول زمانی به دست می آید که حسابرس برای کاهش خطر حسابرسی به یک سطح پایین قابل قبول، شواهد حسابرسی کافی و مناسب کسب کند.

بیشتر بدانید
حسابداری

محصول نهايی فرايند حسابداری مالی، ارائـه اطلاعات مالی به استفاده كنندگان مختلف، اعم از استفاده كنندگان داخلی و استفاده كنندگان خارج از واحـد تجـاری، در قالـب گزارشـهای حسابداری است

آن گروه از گزارشهای حسابداری كه با هدف تـأمين نيازهـای اطلاعـاتی استفاده كنندگان خارج از واحد تجاري تهيه و ارائه می شود، در حيطه عمل گزارشگری مالی قرار می گيرد.

صورتهای مالی، بخش اصلی فرايند گزارشگری مالی را تشكيل می دهد. درحـال حاضـر يك مجموعه كامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت سـود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقد (كه از اين به بعد صورتهای مالی اساسی ناميـده می شود) و يادداشتهای توضيحی می باشد. ديگر موارد تشكيل دهنـده گزارشـگری مـالی مواردی از قبيل گزارش مديران درباره فعاليت واحد تجاری و گزارش تحليلـی مـديران می باشد كه همراه با گزارش حسابرس مستقل (و حسب مورد گزارش بازرس قانونی) و صورتهای مالی مجموعهای تحت عنـوان گزارش مالی سالانـه را تـشكيل مـی دهــد. پيوست استانداردهای حسابداری ساير گزارشهای مالی كه به طور موردی و با اهداف خاص تهيـه مـی شـود دربرگيرنـده مواردی از قبيل گزارشهای مالی تهيه شده به منظور دريافت تسهيلات مـالی از بانكهـا، گزارش توجيهی هيئت مـديره جهـت افـزايش سـرمايه در مـورد شـركتهای سـهامي و اظهارنامه مالياتی می باشد.

بیشتر بدانید

مشاوره مدیریت

ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ فرآیندی اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ای که ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠـــــﺮب و آﻣـﻮزش دﯾـﺪه به صورت خدمت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و شرکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب ﻗﺮارداد (ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

بر این اساس ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ شرکتها در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسایل سازمانی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست کارفرما، در اجرای راهکارهای بهبود ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﻨﺪ. همچنین مشاوره مدیریت عموماً شامل تعیین و ترکیب بهترین تجارب، تکنیک های تحلیلی، مدیریت تغییر و تحول، پیاده سازی تکنولوژی، توسعه استراتژی و مهارت های مربی گری است. یکی از مهمترین ویژگی های مشاوره مدیریت کمک کردن به شرکت ها برای بهبود عملکرد عملیاتی و در نتیجه عملکرد مالی آنها بر اساس تحلیل مسایل روز کسب و کار می باشد. .

کلیک کنید
قبل
بعدی
درباره موسسه

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران (حسابداران رسمی) در تاريخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۳۱۱۸۹ و با نام مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش نیک اندیش در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده و فعاليت رسمی خود را از همان تاريخ و با مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران آغاز نموده است. و طی این مدت با اعتماد صاحبکاران محترم از جمله شورای اسلامی شهر تهران در مورد حسابرسی شهرداری تهران، و هلدینگ سایپا، شستا، سرمایه گذاری بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و … توانسته است جایگاه مناسبی در حرفه بدست آورد.

این موسسه از بدو تاسیس در ارزیابی های سالیانه جامعه حسابداران رسمی ایران در زمره معدود موسساتی است که همه ساله بالاترین امتیاز ممکن یعنی رتبه ” الف ” را از واحد کنترل کیفی جامعه کسب نموده است.همچنین این مؤسسه در فهرست مؤسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر و کارگروه انتخاب حسابرس جهت شرکتهای دولتی نیز می باشد

خدمات حسابرسی

هدف حسابرس، افزایش میزان اطمینان استفاده کنندگان به صورتهای مالی است این هدف با اظهار نظر حسابرس نسبت به اینکه آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت، طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر، تامین می شود. انجام حسابرسی طبق استاندادرهای حسابرسی و رعایت الزامات آیین رفتار حرفه ای مبنای لازم را برای اظهار نظر حسابرس فراهم می کند.

 

خدمات مالی و حسابداری

محصول نهايی فرايند حسابداری مالی، ارائـه اطلاعات مالی به استفاده كنندگان مختلف، اعم از استفاده كنندگان داخلی و استفاده كنندگان خارج از واحـد تجـاری، در قالـب گزارشـهای حسابداری است آن گروه از گزارشهای حسابداری كه با هدف تـأمين نيازهـای اطلاعـاتی استفاده كنندگان خارج از واحد تجاري تهيه و ارائه می شود، در حيطه عمل گزارشگری مالی قرار می گيرد.

 

خدمات مشاوره ای

ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ فرآیندی اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ای که ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠـــــﺮب و آﻣـﻮزش دﯾـﺪه به صورت خدمت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و شرکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب ﻗﺮارداد (ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. بر این اساس ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ شرکتها در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسایل سازمانی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست کارفرما، در اجرای راهکارهای بهبود ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﻨﺪ.

 

با خدمات بیشتر آشنا شوید.

۰ +
مشتریان خدمات مالی و حسابداری
۰ +
مشتریان زمینه حسابرسی
۰ +
مجموع پروژه ها

معرفی شرکاء و مدیران

moradi

مهدی مرادی
عضو هیات مدیره
gasemi

یاسین قاسمی
رئیس هیئت مدیره
golmohamadi

سعید گل محمدی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
gasemi

Yasin Ghasemi
Chairman of the directing board
golmohamadi

Saied Gol Mohamadi
CEO and member of directing board

برخی از مشتریان ما