بلاگ آموزشی

دسته بندی مطالب

جدیدترین مطالب

حسابرسی

عنوان استاندارد شماره استاندارد دانلود
مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط دانلود فایل
کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،ساير خدمات اطمينان‌بخشی و خدمات مرتبط ۱ دانلود فایل
اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۱) ۲۰۰ دانلود فایل
قـرارداد حسابرسـی ۲۱۰ دانلود فایل
كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده ۲۲۰ دانلود فایل
مستندات حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۵) ۲۳۰ دانلود فایل
مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۴) ۲۴۰ دانلود فایل
ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۴) ۲۵۰ دانلود فایل
اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری ۲۶۰ دانلود فایل
اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی ۲۶۵ دانلود فایل
برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲) ۳۰۰ دانلود فایل
تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده ۱۳۹۳) ۳۱۵ دانلود فایل
اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۲) ۳۲۰ دانلود فایل
برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده ۱۳۹۳) ۳۳۰ دانلود فایل
ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی ۴۵۰ دانلود فایل
شواهد حسابرسی (تجديد نظر شده ۱۳۹۵) ۵۰۰ دانلود فایل
شواهد حسابرسی ـ ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام (تجديد نظر شده ۱۳۹۵) ۵۰۱ دانلود فایل
تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ ۵۰۵ دانلود فایل
حسابرسی نخستین ـ مانده‌های اول دوره (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵) ۵۱۰ دانلود فایل
شواهد حسابرسی ـ روشهای تحلیلی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵) ۵۲۰ دانلود فایل
نمونه‌گیری در حسابرسی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵) ۵۳۰ دانلود فایل
حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ ۵۴۰ دانلود فایل
اشخاص وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ ۵۵۰ دانلود فایل
رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی(تجدید نظر شده۱۳۹۶) ۵۶۰ دانلود فایل
تداوم‌ فعاليت – تجديدنظر شده ۱۳۸۳ ۵۷۰ دانلود فایل
تأییدیه کتبی مدیران(تجدید نظر شده ۱۳۹۶) ۵۸۰ دانلود فایل
ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه – شامل كار حسابرسان بخش – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ ۶۰۰ دانلود فایل
ارزيابی كار واحد حسابرسی داخلی ۶۱۰ دانلود فایل
استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌ ۶۲۰ دانلود فایل
گزارشگری نسبت به صورتهای مالی – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ ۷۰۰ دانلود فایل
اظهارنظرهای تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل – ۱۳۸۹ ۷۰۵ دانلود فایل
بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- ۱۳۸۹ ۷۰۶ دانلود فایل
اطلاعات مقايسه‌ای ۷۱۰ دانلود فایل
ساير اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده ۷۲۰ دانلود فایل
استاندارد حسابرسی ۸۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهيه شده براساس چارچوبهای با مقاصدخاص (تجدید نظر شده ۱۳۹۰ ) ۸۰۰ دانلود فایل
استاندارد حسابرسی ۸۰۵ ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی (۱۳۹۰) ۸۰۵ دانلود فایل
بررسی اجمالی صورتهای مالی ۲۴۰۰ دانلود فایل
بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌ميان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ۱۳۸۸ ۲۴۱۰ دانلود فایل
رسيدگی به اطلاعات مالی آتی- ۱۳۸۴ ۳۴۰۰ دانلود فایل
اجرای روشهای توافقی رسيدگی به‌ اطلاعات‌ مالی ۴۴۰۰ دانلود فایل
تنظيم‌ اطلاعات‌ مالی ۴۴۱۰ دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.