بلاگ آموزشی

دسته بندی مطالب

جدیدترین مطالب

حسابداری

عنوان استاندارد شماره استاندارد دانلود
مفاهیم نظری گزارشگری مالی دانلود فایل
ارائه صورتهای مالی ۰۱ دانلود فایل
صورت جریانهای نقدی ۰۲ دانلود فایل
درآمد عملياتی ۰۳ دانلود فایل
ذخاير، بدهيهای احتمالی و داراييهای احتمالی- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ ۰۴ دانلود فایل
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ ۰۵ دانلود فایل
گزارش‌ عملكرد مالی ۰۶ دانلود فایل
حسابداری موجودی مواد و کالا ۰۸ دانلود فایل
حسابداری پيمانهای بلندمدت ۰۹ دانلود فایل
حسابداری كمكهای بلاعوض‌ دولت‌ ۱۰ دانلود فایل
داراييهاي ثابت مشهود – (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) ۱۱ دانلود فایل
افشای اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده ۱۳۸۶ ۱۲ دانلود فایل
حسابداری مخارج‌ تأمين‌ مالی ۱۳ دانلود فایل
نحوه‌ ارائه‌ داراييهای جاری و بدهيهای جاری ۱۴ دانلود فایل
حسابداری سرمايه‌گذاريها ۱۵ دانلود فایل
آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲) ۱۶ دانلود فایل
داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) ۱۷ دانلود فایل
صورتهای مالی تلفيقی و حسابداری سرمايه گذاری در واحدهای تجاری فرعی – تجديدنظر شده ۱۳۸۴ ۱۸ دانلود فایل
صورتهای مالی جداگانه ۱۸ دانلود فایل
ترکیبهای تجاری – تجديدنظر شده ۱۳۸۴ ۱۹ دانلود فایل
سرمايه گذاری در واحدهای تجاری وابسته – تجديدنظر شده ۱۳۸۹ ۲۰ دانلود فایل
سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص ۲۰ دانلود فایل
حسابداری اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) ۲۱ دانلود فایل
گزارشگری مالی ميان‌دوره‌ای (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) ۲۲ دانلود فایل
حسابداری مشاركتهای خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) ۲۳ دانلود فایل
گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری ۲۴ دانلود فایل
گزارشگری بر حسب‌ قسمتهای مختلف ۲۵ دانلود فایل
فعاليتهای كشاورزی ۲۶ دانلود فایل
طرحهای مزايای بازنشستگی ۲۷ دانلود فایل
فعاليتهاى بيمه عمومى ۲۸ دانلود فایل
فعاليتهای ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) ۲۹ دانلود فایل
سود هر سهم ۳۰ دانلود فایل
داراييهای غيرجاری نگهداری شده برای فروش و عمليات متوقف شده ۳۱ دانلود فایل
كاهش ارزش داراييها ۳۲ دانلود فایل
مزایای بازنشستگی کارکنان ۳۳ دانلود فایل
رویههای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات ۳۴ دانلود فایل
مالیات بر درآمد ۳۵ دانلود فایل
ابزارهای مالی: ارائه ۳۶ دانلود فایل
ابزارهای مالی: افشا ۳۷ دانلود فایل
ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸) ۳۸ دانلود فایل
صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) ۳۹ دانلود فایل
مشارکتها(مصوب۱۳۹۸) ۴۰ دانلود فایل
افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۴) ۴۱ دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.